RECIPES — #TakoWasabi

타코 와사비 꼬마김밥 (Tako Wasabi Kimbap)

Posted by Don Ryu on

간식, 술안주, 식사 한끼로 활용도 만점인 타코 와사비를 활용한 꼬마김밥 레시피

Read more →

타코 와사비 군함 (Tako Wasabi Warship Maki)

Posted by Don Ryu on

타코 와사비를 활용한 만들기 쉬운 핸드롤 레시피

Read more →

타코 와사비 (Tako Wasabi – Octopus w/Wasabi)

Posted by Don Ryu on

JID 타코 와사비를 한층 더 맛있게 먹는 팁!

Read more →